Per 15 november gaan we binnen Buro Schuite onze reguliere assessments & coaching-trajecten competentiegericht vormgeven, uitvoeren en rapporteren. Waarom we dat doen? Zodat we met meer focus een assessment kunnen inrichten, gerichter en dus korter kunnen meten, en in de terugkoppeling naar klanten en kandidaten een meer concrete vertaalslag kunnen maken van gemeten cognitieve vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en drijfveren naar werk-gerelateerd gedrag en kansen en risico’s in relatie tot functie-eisen of ontwikkeldoelen.

Wij maken hierbij gebruik van een generieke set van 20 gedragscompetenties, welke na ampel wetenschappelijk onderzoek door onze concullega’s van SHL zijn ontwikkeld. Onderstaand treffen jullie de 20 generieke gedragscompetenties en een korte omschrijving aan.

Bij de intake van assessments en coaching-trajecten zullen de uitvoerend assessmentpsychologen en coaches samen met jullie een vertaalslag maken van de functie-eisen en ontwikkeldoelen naar gedragsgerichte competenties. Per assessment en coaching-traject ligt de focus op maximaal 5 competenties.

Beslissen en activiteiten initiëren

Neemt vlotte, duidelijke beslissingen die moeilijke keuzes of afgewogen risico’s kunnen omvatten; neemt verantwoordelijkheid voor acties, projecten en mensen; neemt initiatief, straalt zelfvertrouwen uit en werkt zelfstandig; initieert en genereert acties.

Leidinggeven en superviseren

Geeft anderen duidelijk richting; zet passende standaard voor gedrag; delegeert werk gepast en eerlijk; motiveert en empowered anderen; verschaf medewerkers ontwikkelmogelijkheden, tips en coaching; neemt kwalitatief hoogwaardige medewerkers aan. 

Met mensen werken

Toont interesse en begrip in anderen; past zich aan het team aan en bouwt teamspirit; herkent en waardeert de bijdragen van anderen; luistert, stelt vragen, en communiceert proactief; ondersteunt en helpt anderen; ontwikkelt en communiceert openlijk over zelfinzicht.

Aan principes en waarden trouw blijven

Houdt er ethische waarden op na; geeft blijk van integriteit; stimuleert en verdedigt gelijke mogelijkheden; bouwt aan diversiteit binnen teams; stimuleert maatschappelijk verantwoord handelen (individueel) en ondernemen (organisatiegericht). 

Netwerken

Bouwt goede relaties op met klanten en collega’s; bouwt grote en effectieve netwerken op, zowel binnen als buiten de organisatie; kan goed schakelen met mensen van verschillende niveaus; hanteert conflicten; past humor op gepaste wijze toe. 

Overtuigen en beïnvloeden

Maakt een sterke persoonlijke indruk op anderen; bereikt duidelijke instemming van anderen door middel van overtuigen en onderhandelen; komt voor eigen ideeën en ideeën van anderen op; maakt op effectieve wijze gebruik van politieke processen in de organisatie om anderen te overtuigen.

Presenteren en communiceren

Spreekt duidelijk en vloeiend; drukt zich kernachtig uit; presenteert met zelfvertrouwen; reageert en anticipeert op de behoeften van het publiek; gaat constructief met feedback om; straalt vertrouwen en geloofwaardigheid uit. 

Schrijven en rapporteren

Schrijft duidelijk, beknopt en correct; schrijft overtuigend, op een expressieve manier; vermijdt onnodig jargon of gecompliceerd taalgebruik; schrijft gestructureerd en volgens een logische opbouw; structureert informatie in lijn met de behoefte van de doelgroep. 

Expertise en technologie toepassen

Past gespecialiseerde en gedetailleerde technische expertise toe; ontwikkelt kennis en expertise door middel van professionele ontwikkeling; deelt kennis en expertise met anderen; gebruikt technologie om doelen te bereiken; geeft blijk van voldoende fysieke coördinatie en uithoudingsvermogen, handvaardigheid en ruimtelijk inzicht. 

Analyseren

Analyseert gegevens van uiteenlopende aard; breekt informatie op in componenten, patronen en verbanden; gaat op zoek naar extra informatie; trekt logische conclusies; komt met praktische oplossingen; plaatst zaken in een breder perspectief.

Leren en onderzoeken

Maakt zich snel nieuwe taken eigen en onthoudt nieuwe informatie snel en gemakkelijk; verzamelt de juiste informatie om beslissingen te kunnen nemen; is snel van begrip; bevordert organisatieleren, bijvoorbeeld door feedback te verzamelen en successen en missers te evalueren; neemt eigenaarschap over zijn of haar eigen kennis. 

Creëren en innoveren

Produceert nieuwe ideeën, benaderingen of inzichten; creëert innovatieve producten of ontwerpen; komt met alternatieve oplossingen voor problemen; zoekt mogelijkheden om de organisatie te verbeteren; doet effectieve verbetervoorstellen. 

Concepten en strategieën formuleren

Werkt op strategische wijze naar organisatorische doelen toe; formuleert en ontwikkelt uitdagende en toekomstgerichte visie en strategie; neemt een breed perspectief in.

Plannen en organiseren

Formuleert duidelijke doelen; plant activiteiten en projecten vooruit en anticipeert hierbij op mogelijke veranderingen in de omstandigheden; maakt op effectieve wijze gebruik van de beschikbare tijd; identificeert en organiseert benodigde resources; controleert de voortgang van projecten en activiteiten in relatie tot de gestelde doelen en beoogde resultaten.

Resultaten bereiken en aan klantverwachtingen voldoen

Richt zich op klantbehoeften en -tevredenheid; stelt hoge eisen aan kwaliteit en snelheid; controleert en handhaaft kwaliteit en productiviteit; werk systematisch en gestructureerd; weet consequent (project)doelen te bereiken.

Instructies en procedures volgen

Volgt instructies van anderen zonder deze onnodig ter discussie te stellen; volgt procedures en beleid; houdt zich aan tijdschema’s; is punctueel; geeft blijk van commitment aan de organisatie; acteert in lijn met wettelijke en veiligheidseisen.

Aanpassen aan en omgaan met verandering

Past zich aan veranderende omstandigheden aan; accepteert nieuwe ideeën en veranderinitiatieven; past persoonlijke stijl aan om zich aan anderen of situaties aan te passen; is sensitief in relatie tot andere culturen en religies; kan goed omgaan met ambiguïteit. 

Omgaan met druk en tegenslagen

Blijft presteren onder druk; houdt emoties onder controle tijdens moeilijke situaties; zorgt voor een goede work/life balans; blijft positief, ook bij tegenslag; gaat constructief met kritiek om.

Persoonlijke werkdoelen bereiken

Accepteert en gaat uitdagende doelen aan met enthousiasme; werkt hard indien nodig; past ontwikkel-strategieën toe om carrièredoelen te bereiken; maakt gebruik van ontwikkelmogelijkheden; gaat actief op zoek naar meer verantwoordelijkheid en invloed.

Ondernemend en commercieel denken

Is op de hoogte van concurrentie en marktontwikkelingen en -trends; herkent zakelijke kansen en mogelijkheden; geeft blijk van financieel inzicht en -bewustzijn; houdt kosten onder controle en denkt in termen van winst, verlies en toegevoegde waarde.