Privacy policy

Buro Schuite hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Buro Schuite houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Buro Schuite zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Op de volgende pagina’s staan de bijzonderheden vermeld betreffende:

 • Persoonsgegevens van assessment- en coachingskandidaten
 • Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Verwerking van persoonsgegevens van assessment- of coachingskandidaten

Persoonsgegevens van assessment- of coachingskandidaten worden door Buro Schuite verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht voor het assessment of het coachingstraject, te weten:
  • communicatie over de kandidaat aan de uitvoerend psycholoog van de betreffende opdracht (curriculum vitae, contactgegevens, testresultaten cognitieve testen/persoonlijkheidsvragenlijsten/online gedragsonderzoek)
  • communicatie van het assessmentrapport/evaluatierapport betreffende coaching naar onze opdrachtgever (beiden alleen in geval van toestemming van de kandidaat)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht welke wij hebben ontvangen van onze opdrachtgever

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buro Schuite de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/tussenvoegsel/achternaam
 • (Persoonlijk danwel zakelijk) telefoonnummer en e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Buro Schuite opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende (mogelijke) periodes:

 • Gedurende 1 jaar indien er sprake is van een (mogelijk) arbeidscontract tussen kandidaat en opdrachtgever
 • Gedurende 1 maand indien er geen sprake is van een (mogelijk) arbeidscontract tussen kandidaat en opdrachtgever

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Buro Schuite verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verwerking in het CRM-systeem van Buro Schuite

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buro Schuite de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam/tussenvoegsel/achternaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer en e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Buro Schuite opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken (met uw toestemming) indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (de uitvoerend psycholoog) voor:

 • Het interpreteren van de cognitieve testen/persoonlijkheidsvragenlijsten/online gedragsonderzoek
 • Het laten opstellen van een assessmentrapportage/coachingsevaluatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Buro Schuite bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Buro Schuite van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en het tijdig verwijderen van uw gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Buro Schuite
Maagdenburgstraat 20
7421 ZC Deventer
office@buroschuite.nl