Appreciative inquiry is een manier van kijken naar ontwikkeling & verandering. Het gaat uit van het idee dat organisaties en medewerkers juist het meest leren en groeien van hun sterke punten, niet van hun tekortkomingen. Door te focussen op wat goed gaat en wat al succesvol is gebleken, creëer je een positieve mindset en een gevoel van empowerment en betrokkenheid bij medewerkers. Zij voelen zich gehoord en gewaardeerd. Dit leidt uiteindelijk tot betere prestaties en resultaten.

Het is dus niet alleen een positieve benadering maar je verlegt de focus van het probleem naar de gewenste situatie. Wat moet er anders, wat wil je behouden en wat is er nog meer? Dat betekent een andere benadering, met een andere manier van denken en vragen stellen.

Het glas halfvol. Een concreet voorbeeld is het benaderen van een negatieve werksfeer. Door niet de vraag te stellen hoe je deze kunt ombuigen, maar juist de insteek te kiezen hoe je een goed werkklimaat kan creëren en kan zorgen dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Dit betekent ook acceptatie door degenen die meezoeken naar een oplossing, zowel van hen die constructief gedrag vertonen als van hen die dat niet doen.

Ook in onze coachingsprogramma’s vragen we door en gaan we samen op zoek naar de ideale situatie en realistische oplossingen, zonder daarbij al keuzes te maken. Hierdoor kom je meer tot de kern van wat mensen beweegt. Dit is een mooie manier om schijnbaar onoverkomelijke conflictsituaties te adresseren. Hoe dan? Komt ie:

De 4-D’s

Door waarderend te onderzoeken aan de hand van de 4-D cyclus: discover (ontdek), dream (droom), design (ontwerp) en deliver (doen). Elke fase heeft zijn eigen specifieke doelen en activiteiten:

Stap 1: Discover

Vertel eens, wat gaat er goed? In deze fase leg je de focus op het verkennen van de succesverhalen en positieve ervaringen binnen je team of organisatie. Geef je medewerkers de kans om hun successen te delen en te reflecteren op wat werkt. Dit doet wat met hun mindset en motivatie. Bij coaching ontstaat er meer zicht op die momenten waarop het al goed ging. Dat geeft vertrouwen en perspectief.

Stap 2: Dream

Droom groot…stel dat het allemaal lukt? Creëer samen een positieve toekomst vol mogelijkheden en groei. Hoe ziet deze toekomst er idealiter uit? Dit draagt bij aan een positieve sfeer waarin samenwerking en innovatie kunnen gedijen. Bij coaching gebruik je de verhalen uit de ‘discover’ fase om het doel te verwoorden. Waar wil je meer van, als je het voor het zeggen zou hebben? Stel de toekomst eens voor, wat gaat er dan anders?

Stap 3: Design

Welke acties zijn dan nog? In de ontwerpfase kijk je vervolgens naar welke stappen er nodig zijn om deze droom te verwezenlijken. Samen met je team werk je aan het ontwikkelen van concrete strategieën en actieplannen, gericht op het bereiken van de gewenste toekomstige situatie. Bij coaching geeft deze fase zicht op wat er in de toekomst nog te doen valt en wat een coachee in werkelijkheid kan doen.

Stap 4: Deliver

Wat ga ik opleveren? In de laatste fase leg je de focus op het daadwerkelijk uitvoeren van de bedachte plannen. Samen met je team neem je actie om verandering en groei te realiseren, waarbij je steeds handelt in lijn met de gedeelde visie en waarden. Door je waardering te tonen motiveer je je medewerkers in hun ontwikkeling en bijdrage aan het succes. Bij coaching is dit een moment om te experimenteren met de nieuwe plannen.

Ruimte voor energie en groei

Waarderend leren biedt veel ruimte voor energie en groei. Dat zien we ook bij onze coaching en assessmentprogramma’s. Stilstaan bij wat al wel lukt geeft energie en goede zin in ontwikkeling. Bovendien zorgt het ervoor dat medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie en minder snel geneigd zijn om te vertrekken.

Betekent dit dan dat je niet meer praat over je problemen? Jawel, maar er gaat ook veel tijd en aandacht naar de oplossing. Dat uit zich bij coaching in: de coach stelt vragen zodat de coachee zelf mogelijke handvatten en gewenste veranderingen formuleert. Dit zijn actiegerichte veranderingen, iets wat je kunt uitvoeren en wat zichtbaar is. Dus vooral niet alleen blijven praten over het probleem en wat er anders moet, maar juist meer over hoe de gewenste veranderrichting eruitziet.

Kortom zoals je merkt, passen wij in onze werkwijze de volgende zes principes van waarderend leren toe:

  • Waardeer wat is
  • Versterk wat werkt
  • Onderzoek
  • Zet in op de relatie
  • Maak energie los
  • Zet haalbare stappen

Doe je mee? Wij zijn Buro Schuite.